Giáo Trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 (NXB Xây Dựng 2006) – Ts.Đỗ Đình Đức