Giáo trình cơ sở kiến trúc 2 – Tô Văn Hùng, Trần Đức Quang