Bài Tập Vật Liệu Xây Dựng – Phùng Văn Lự, Nguyễn Anh Đức