20 Chủng Loại Xi Măng Và Công Nghệ Sản Xuất (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2006) – Pgs. Ts. Hoàng Văn Phong