Thiết kế kết cấu thép nhà công nghiệp – Gs. Đoàn Định Kiến