Nghiên cứu sự làm việc đồng thời móng băng, bè cọc và nền đất – Ks.Phan Huy Đông