Nền Và Móng Các Công Trình Dân Dụng-Công Nghiệp (NXB Xây Dựng 1996) – Nguyễn Văn Quảng