Giáo Trình Kết Cấu Thép-Gỗ (NXB Xây Dựng 2003) – Bộ Xây Dựng