Gia tải chân không rút ngắn thời gian cố kết đất yếu dưới công trình – PGs Lê Kiều