Cơ Sở Động Lực Học Công Trình (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) – Nguyễn Tiến Khiêm