Cơ Học Tập 2- Động Lực Học (NXB Giáo Dục 1999) – Đỗ Sanh