Cơ Học Lý Thuyết 2- Phần Động Lực Học (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2006) – Nguyễn Trọng