Cơ Học Lý Thuyết 1- Phần Tĩnh Học, Động Học (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2006) – Nguyễn Trọng