Cơ Học Kết Cấu (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2003) – Pgs.Ts.Đặng Việt Cương