Cơ Học Đất Tập 1 (NXB Giáo Dục 1997) – Trịnh Văn Cương