Cơ Học Đá (NXB Giao Thông Vận Tải 2005) – Nguyễn Sỹ Ngọc