Tính toán sàn phẳng bê tông dự ứng lực – Nguyễn Hoàn Thu Thủy