Kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép – Pgs.Ts. Lê Thanh Huấn