Kết cấu chuyên dụng bê tông cốt thép – Pgs.Ts. Lê Thanh Huấn