Kết cấu bê tông cốt thép – Phần cấu kiện cơ bản – Pgs.Ts. Phan Quang Minh