Lập Và Thẩm Định Dự Án Xây Dựng (NXB Giao Thông Vận Tải 2006) – Ts. Bùi Ngọc Toàn