Bài Toán Ngược Trong Cơ Học Vật liệu – Cố GS. Bùi Huy Đường, bản dịch của GS. Nguyễn Đông Anh, NXBXD 1996

0 Comments

Bài Toán Ngược Trong Cơ Học Vật liệu – Cố GS. Bùi Huy Đường, bản dịch của GS. Nguyễn Đông Anh, NXBXD 1996

Link download:

Bài Toán Ngược Trong Cơ Học Vật liệu – Cố GS. Bùi Huy Đường, bản dịch của GS. Nguyễn Đông Anh, NXBXD 1996

Categories:

Trả lời