Thiết kế sàn phẳng Bubble deck & U-Boot Beton – Ks. Nguyễn Đình Nghĩa – Vietcons